Algemene leveringsvoorwaarden Roozeboom consulting voor bij- en nascholing 2022 

 

Definitie  

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de cursist verstaan:
Degene die de intentie heeft om deel te nemen, dan wel gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens Roozeboom consulting –  georganiseerde cursus, seminar of andere vorm van bij- en nascholing (hierna bij- en nascholing genoemd) in de vorm van contactonderwijs.  

Artikel 1- Toepasselijkheid  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten Roozeboom consulting betreffende de deelname aan bij- en nascholing welke door en namens Roozeboom consulting worden georganiseerd. Door Roozeboom consulting worden geen (leverings)voorwaarden van de cursist aanvaard tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

Artikel 2- Totstandkoming van de overeenkomst  

De overeenkomst tussen Roozeboom consulting en de cursist komt tot stand via de website of door het ondertekenen, insturen van de daartoe bestemde inschrijfkaart of het inschrijfformulier. De cursist ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding door Roozeboom consulting een schriftelijke bevestiging van deelname. De inschrijving is definitief zodra zij door Roozeboom consulting schriftelijk aan de cursist wordt bevestigd. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. De cursist heeft een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen na de datum van ondertekening van dit contract. Binnen 14 werkdagen kan de cursist de aanmelding voor bovenstaande bij- en nascholingsactiviteit schriftelijk of per e-mail annuleren.  

Artikel 3- Informatie over de bij- en nascholing  

Vragen over administratie of de inhoud van bij- en nascholing worden binnen 14 dagen behandeld. Binnen deze gestelde termijn ontvangt de cursist antwoord of bericht van ontvangst met een indicatie wanneer men een antwoord kan verwachten.  

Circa zes weken voor de aanvang van de bij- en nascholing ontvangt de cursist de algemene informatie (programma, aanvangstijden, routebeschrijving, deelnemerslijst en eventueel syllabus en de factuur). Alle ééndaagse cursussen zijn inclusief koffie, thee en lunch. De seminars en workshops zijn exclusief lunch.  

Artikel 4 – Cursus op aanvraag  

Een cursus op aanvraag is een verzoek om bij- en nascholing buiten het reguliere cursusprogramma om. In overleg met de aanvrager wordt bepaald wat de inhoud van de scholing is, wie de docent is, waar en wanneer de scholing plaatsvindt en hoeveel cursisten de scholing zullen gaan volgen. Roozeboom consulting bepaalt de cursusprijs. Niet ONT-leden betalen een toeslag van 40% op de voor ONT-leden geldende cursusprijs. Roozeboom consulting draagt zorg voor de inschrijving en de organisatie van de scholing. Alle bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn op de cursus op aanvraag van toepassing.  

Artikel 5- Kwaliteitsregistratie  

Aan het einde van iedere bij- en nascholing wordt na het inleveren van het evaluatieformulier het certificaat uitgereikt. Nadat een cursus, seminar of workshop heeft plaats gevonden, worden voor cursisten die ingeschreven staan in het KwaliteitsRegister Tandprothetici (KRTP) de KRTP-punten bijgeschreven in het door het secretariaat van de ONT bij te houden register. 

Artikel 6- Overtekening  

Bij overtekening van een bij- en nascholingsactiviteit wordt men geplaatst op een wachtlijst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Bij overtekening heeft de cursist voorrang op de volgende bij- en nascholingsactiviteit die gegeven wordt. Wanneer een bij- en nascholingsactiviteit wegens te weinig aanmeldingen komt te vervallen, ontvangt de cursist circa zes weken voor aanvang van de bij- en nascholing bericht. De cursist wordt op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende zelfde nascholingsactiviteit en het cursusgeld zal worden gerestitueerd.  

Artikel 7- Wijze van betaling  

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Roozeboom consulting in de factuur aangegeven wijze. Zonder betaling kan de toegang tot de bij- en nascholing worden ontzegd.  

Artikel 8- Klachten  

Klachten welke verband houden met door of namens Roozeboom consulting georganiseerde bij- en/of nascholing kunnen worden voorgelegd aan de ONT. Hierop is de klachtenregeling Roozeboom consulting van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar de website van Roozeboom consulting: www. Roozeboomconsulting.nl 

Artikel 9- Annulering door de cursist  

Lid 1: Eendaagse bij- en nascholing  

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Voor annulering:  

  • tot drie kalendermaanden voor aanvang van de cursus, het seminar of de workshop, kan de  

cursist kosteloos annuleren. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde  

cursusgelden. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.  

  • vanaf drie kalendermaanden voor aanvang van de cursus, het seminar of de workshop, wordt  

€ 35,- administratiekosten in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden minus € 35,- administratiekosten. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering. Wij hanteren een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. 

  • vanaf 30 dagen voor aanvang van de cursus, het seminar of de workshop brengt Roozeboom consulting het volledige bedrag voor de deelname aan de bij- en nascholing in rekening. In geval een cursist de bij- en nascholing tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de desbetref- fende cursist geen recht op terugbetaling.  

Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan Roozeboom consulting te bevestigen de plaats in te nemen. Roozeboom consulting stuurt een factuur naar de plaatsvervanger.  

Lid 2: Meerdaagse bij- en nascholing  

Onder meerdaagse bij- en nascholing wordt ook verstaan een cursus verdeeld over meerdere niet aaneengesloten dagen of dagdelen.
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Voor annulering:  

  • tot drie kalendermaanden voor aanvang van de meerdaagse bij- en nascholing, kan de cursist  

kosteloos annuleren. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden.  

Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.  

  • vanaf drie kalendermaanden voor aanvang van meerdaagse bij- en nascholing, wordt bij  

annulering de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden minus de helft van het cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.  

  • vanaf 30 dagen voor aanvang van de meerdaagse bij- en nascholing brengt Roozeboom consulting het volledige bedrag voor de deelname aan de bij- en nascholing in rekening. In geval een cursist de bij- en nascholing tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de desbetreffende cursist geen recht op terugbetaling.  

Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan Roozeboom consulting te bevestigen de plaats in te nemen. Roozeboom consulting stuurt een factuur naar de plaatsvervanger.  

Artikel 10- Annulering door Roozeboom consulting 

Roozeboom consulting heeft het recht zonder opgave van reden een bij- en nascholing te annuleren in welk geval de cursist recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Roozeboom consulting betaalde bedrag. Roozeboom consulting is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een bij- en nascholing te wijzigen en de docenten en het cursusmateriaal te vervangen zonder dat de cursist daartoe enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Roozeboom consulting zal de cursist zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld, in welk geval de cursist het recht heeft om binnen 2 weken na de in dit artikel genoemde kennisgeving, doch vóór aanvang van de bij- en nascholing schriftelijk of per e-mail te annuleren. Het cursusgeld wordt binnen 14 werkdagen na bevestiging  

van annulering gerestitueerd en een cursist kan in overleg op de wachtlijst worden geplaatst voor de volgende bij- en nascholing.  

Artikel 11- Uitsluiting  

Roozeboom consulting heeft het recht onder opgave van redenen, de cursist voor aanvang van de bij- en nascholing van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de Roozeboom consulting betaalde bedrag.  

Artikel 12- Aansprakelijkheid  

Roozeboom consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelne- mers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd en/of mondelinge aanwijzingen tijdens de bij- en nascholing.  

Artikel 13- Auteursrecht  

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door of namens Roozeboom consulting georganiseerde bij- en nascholing en lesmateriaal berusten uitsluitend bij Roozeboom consulting. Alle van of namens Roozeboom consulting in het kader van de bij- en nascholing verkregen informatie en cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of zijn organisatie. Het is de cursist niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.  

Artikel 14- Vertrouwelijkheid  

Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.